• طرح درس گروههای آموزشی
روماتولوژی دکتر قویدل  طرح درس1 ( آرتریت روماتوئید )  
طرح درس 2 ( فیبرومیالژی - کارآموزان )  
طرح درس 3 ( معاینات فیزیکی مفاصل )  
طرح درس 4 ( فیبرومیالژی - کارورزان )  
دکتر حاجی عباسی     
دکتر شناور 
 Behcet disease

 
SpA   
سمیولوژی  
مهارت آسپیراسیون زانو  
 واسکولیت ها  
دکتر هوروش ابراهیمی     

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/11/23 10:29