درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص پوست
 

کلینیک صبح ها(طبقه 4 واحد8 ساعت 8-12)


پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکترحجت افتخاری

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکتررعنا رفیعی

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکترعباس درجانی

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکترنرگس علیزاده

 
کلینیک عصرها(طبقه 4 واحد 8ساعت 8-12)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکتر رعنا رفیعی

           

متخصص پوست

دکتر حجت افتخاری

 

 

 

 

 

 

متخصص پوست

دکتر حجت افتخاری

 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 07:50