واحد بهداشت محیط
 
1-طراحی برنامه عملیاتی بهداشت محیط و مدیریت پسماندها بر اساس برنامه استراتژیک بیمارستان با عناوین کاهش حجم پسماندهای عفونی و کاهش میانگین مدت خرابی دستگاه های امحاگر
2- طراحی خط مشی بهداشت محیط و مدیریت پسماندها با توجه به اهداف اعتبار بخشی بیمارستان
3-شناسایی و استقرار فرایندهایی در جهت ارتقاء سطح سلامت  گیرندگان خدمت و جامعه در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو در بیمارستان
4- تهیه کتابچه بهداشت محیط و توزیع در واحد ها
5-تهیه تراکت و پوسترهای آموزشی برای کارکنان و مراجعین در خصوص  تفکیک پسماندها
6- برگزاری آزمون های سنجش آگاهی کارکنان در خصوص مدیریت پسماندها و مفاهیم بهداشت محیط
7- سخنرانی در خصوص بهداشت محیط و مدیریت پسماندها با توجه به مصادیق حاکمیت بالینی برای کلیه کارکنان و دانشجویان
8- برنامه ریزی برای تفکیک پسماندهای دارویی و شیمیایی از زباله های عفونی
9- هماهنگی برای امحای فیلتر های هپا و آلفای بخش ایزوله و هود بخش شیمی درمانی با مدیر محترم درمان
10- برنامه عملیاتی مبارزه با حشرات و جوندگان با تاکید بر بهسازی محیط
11- هماهنگی برای انجام نمونه برداری از پساب خروجی بیمارستان و گزارش خود اظهاری به سازمان محیط زیست
12- شرکت کارشناس بهداشت محیط بیمارستان در کلیه جلسات کمیته کنترل عفونت
13- هماهنگی برای بازدید کارآموزان آموزشگاه بهورزی رشت از فعالیتهای بهداشت محیط این مرکز از جمله سایت دستگاه هیدروکلاو و لنژری و آشپزخانه و سردخانه
14- هماهنگی برای انجام نمونه برداری و کشت میکروبی از واحدهای مختلف درمانی و اداری
15- هماهنگی برای لایروبی و تخلیه چاههای فاضلاب بیمارستان
16-انجام تست بررسی عملکرد دستگاه هیدروکلاو بیمارستان با استفاده  از ویال باسیلوس استئاروموفیلوس و کسب نتایج و تکمیل فرم خوداظهاری و ارسال فرم مربوطه به مرکز بهداشت شهرستان رشت ماهانه
17- شستشوی منابع آب بیمارستان و تعویض منابع آب تغذیه کننده بخش دیالیز به یک منبع 20 هزار لیتری
18- نمونه برداری از آب بیمارستان از سه منطقه و منبع تغذیه کننده آب دیالیز و انجام آزمایش میکروبی بصورت ماهانه
19- انجام تست کلرسنجی روزانه از آب بیمارستان و ثبت نتایج آن
20- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بوفه بیمارستان
21- نظارت بر وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه بیمارستان و دریافت کارت تندرستی کارکنان آشپزخانه و نیروهای خدماتی
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 17 مهر 1400