درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص نفرولوژی

 

کلینیک صبح ها(طبقه1 واحد1 ساعت 9-14)

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر یلداحقدار ساحلی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر پگاه آقاجانزاده(نیمه اول ماه)

           

فوق تخصص نفرولوژی

دکترالهام رمضانزاده(نیمه دوم ماه)
           

فوق تخصص نفرولوژی

دکترمحمد کاظم لبادی(نیمه اول ماه)
           

فوق تخصص نفرولوژی

دکترمسعود خسروی(نیمه دوم ماه)

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص نفرولوژی

دکترعلی منفرد(نیمه سوم ماه)

 

کلینیک عصر ها(طبقه 1 واحد1 ساعت 16-20)

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر پگاه آقاجانزاده

           

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر پگاه آقاجانزاده

           

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر الهام رمضانزاده

           

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر یلداحقدار ساحلی

 

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:31