پست سازمانی : 

  واحد سازمانی :

  رسته شغلی :

   سرپرست مستقیم :

مسئول EDO

مرکز دانشگاهی رازی

آموزشی

معاون آموزشی مرکز دانشگاهی رازی

 

شرایط احراز شغل/پست سازمانی :

صلاحیت های اخلاقی

صلاحیت های جسمانی

شرایط احراز

 عدم اعتیاد به مواد مخدر

 عدم سوء پیشینه کیفری

 امانتداری،صداقت ورازداری

 نظم وانضباط

 داشتن سلامت جسمی

 داشتن سلامت روحی روانی

 توانایی فراگیری وآموزش پذیری وآموزش دهی

 توانمندی در برنامه ریزی وتصمیم گیری

 توانمندی در جذب مشارکت کلیه گروهها واساتید در برنامه های آموزشی وپژوهشی

 

 دارا بودن دانشنامه علمی معتبر

  عضویت در هئیت علمی

 فعال بودن در تیم های پژوهشی وتحقیقاتی وآموزشی

 توانایی و تجربه بالینی ، آموزشی وپژوهشی

 

 

شرح وظایف ابلاغی مرکز دانشگاهی رازی:

        شرح وظایف

اختیارات

   روابط درون وبرون بخشی

برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره ومشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی،طرح دوره،طرح درس)

همکاری در ارتقا توانمندی های اعضا هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی

مشارکت در هدایت،اجرا،نظارت وارزشیابی عملکرد اعضا هئیت علمی

ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره ومطالعه برای توسعه آموزش

مشارکت در هدایت،انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

ارائه مشاوره ومشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش(انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا وتوسعه روشهای نوین آموزش وارزشیابی وموضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئو.ری های نوین یادگیری،مهارتهای ارتباطی،نیازسنجی آموزشی و...)

مشارکت در انجام نیازسنجی اعضا هئیت علمی وجذب نظرات آنها

تقویت وتجهیز کتابخانه دانشکده ودفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیازاعضا هئیت علمی علاقه مندبه منابع جدید و معتبر در زمینه آموزش پزشکی

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد وعلاقه مند به مباحث آموزش پزشکی ودرگیر کردن آنها در فعالیتهای واحد

شرکت فعال در جلسات شورای اموزشی دانشکده  و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های اموزشی

مشارکت ،همکاری وپاسخگویی به معاونت آموزشی

انجام سایر وظایف محوله حسب نظر معاون آموزشی

  انجام مکاتبات درون سازمانی

  رایزنی با مدیران گروه وروسا بخشها

  رایزنی وارائه طرحهای پیشنهادی به     معاونت های دانشگاهی

ارتباط شفاهی و کتبی با معاون آموزشی مرکز

ارتباط شفاهی و کتبی  با اعضا هئیت علمی

ارتباط شفاهی و کتبی با EDC دانشگاه

ارتباط شفاهی و کتبی با دانشجویان وروسا بخشها

همکاری وارتباط شفاهی و کتبی با معاونت اموزشی وپژوهشی

 

 

 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/11/07 14:12