درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

 برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص عفونی-متادون درمانی

کلینیک صبح ها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص عفونی

دکتر توفیق یعقوبی

    

متخصص عفونی

دکترلیدامحفوظی

 

 

 

متخصص عفونی

دکترسنبل طارمیان

 

 

متخصص عفونی

دکترآیدین پورکاظمی

 

کلینیک عصرها

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

متخصص غفونی

دکترلیدا محفوظی

 

 

 

 

 

 

متخصص عفونی

دکتر توفیق یعقوبی

           

متخصص عفونی

دکتر آیدین پورکاظمی

 

 

 

 

 

 

-------------

متادون درمانی

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/18 07:50