درمانگاه شهید مفتح مرکز آموزشی درمانی رازی

برنامه ویزیت پزشکان فوق تخصص و متخصص خون

کلینیک صبح ها(طبقه 4واحد 8 ساعت 8-12)

 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص خون وانکولوژی

دکتر بهروز نجفی

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص خون وانکولوژی

دکتر سیدحسین میرپور

           

فوق تخصص خون وانکولوژی

دکتر سیروس غریب


 

کلینیک عصر ها(طبقه 4 واحد7 ساعت 15-20)
 

پنجشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص

نام پزشک

 

 

 

 

 

 

فوق تخصص خون وانکولوژی

دکتر سیدحسین میرپور

           

فوق تخصص خون وانکولوژی

دکتر سیروس غریب


 
 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/07/17 12:27