بخش های تابعه

تعداد تخت

جراحی

30

پیوند

8

اورژانس

28

نفرولوژی

21

هماتولوژی

18
غدد وروماتولوژی 23
اورولوژی 26
ریه 15
گوارش 21
عفونی 22
پوست 21
ICU 8
ایروله تنفسی 2
داخلی2 32
ccu 3
مسمومیت  18 
آنکولوژی  15

 

آخرین بروز رسانی : 01 اردیبهشت 1401