نام بخش : اکو
 رئیس بخش: دکتر مصطفی اسدیان متخصص قلب
مسئول واحد: سیده زهرا عطار سیدی
 
 

نشانی:
بیمارستان رازی-ساختمان شماره 5-تلفن33550028-013 داخلی333
 

شرح وظایف:
1-هماهنگی با بخش های مختلف جهت پذیرش بیماران بستری
2- پذیرش بیمار در واحد مربوطه و آماده سازی جهت انجام اکو
3-آماده سازی پرونده بیمار پس از انجام اکو
4-تحویل بیمار به بیمار بر بخش های مربوطه جهت ارجاع بیمار به بخش
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 اردیبهشت 1401